Tag: konstytucja

Art. 61 Konstytucji RP i nasz list do Ministra w sprawie podręcznika prof. Roszkowskiego

Panie mini­strze,jako przed­sta­wi­cie­le dwóch grup spo­łecz­nych (nauczy­ciel­ka i uczeń) chcie­li­by­śmy wyra­zić zanie­po­ko­je­nie dzia­ła­nia­mi MEiN, któ­re są podej­mo­wa­ne ws. nowo­pow­sta­łe­go przed­mio­tu szkol­ne­go – histo­ria i teraź­niej­szość. (…) Uwa­ża­my, że szko­ła nie jest miej­scem na prowadzenie...

Podsumowanie roku z Ministrem Edukacji

Szko­ła jesz­cze bar­dziej sta­ła się insty­tu­cją opre­sji. Aro­gan­cja, buta i prze­ko­na­nie o wła­snej wyż­szo­ści spra­wia, że ucznio­wie nie widzą w szko­le prze­strze­ni do dia­lo­gu i szan­sy na współ­pra­cę – zamiast tego zasta­na­wia­ją się, jak się zacho­wać, aby nie dostać kary.
Mini­ster Czar­nek w rok roz­trwo­nił całe zaufa­nie, na któ­re nauczy­cie­le pra­co­wa­li od lat. Ofia­ra­mi tych nastro­jów są nie tyl­ko nauczy­cie­le, lecz tak­że ucznio­wie i ich opiekunowie.
Zapra­szam do prze­glą­du naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych zmian i zdań 2021 r.