Tag: kosmos

Kobieta od kamizelek kuloodpornych i DARMOWE warsztaty dla Twojej klasy

Dar­mo­we warsz­ta­ty dla Two­jej klasy! 

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? Artykuł Joanny Czeczott

Ilu­stra­cja: Zosia Dzierżawska
Arty­kuł: Joan­na Cze­czott w “Kosmos”

Zostałam ambasadorką Fundacji Kosmos dla Dziewczynek!

Kosmos dla Dziew­czy­nek” – mądre, uczą­ce i wspie­ra­ją­ce roz­wój cza­so­pi­smo, a ja mogę być teraz jego częścią.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep