Jed­na z SUPERBOHATEREK dar­mo­wych warsz­ta­tów Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek to STEPHANIE KWOLEK, któ­ra wraz z zespo­łem badaw­czym stwo­rzy­ła kevlar wyko­rzy­sty­wa­ny do pro­duk­cji kami­ze­lek kulo­od­por­nych. Myślę o niej dzi­siaj z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Kre­atyw­no­ści i Inno­wa­cji usta­no­wio­ne­go przez ONZ, któ­ry prze­bie­ga pod hasłem #WSPÓŁPRACA.

Świę­to to łączy się z 16 Celem Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju, któ­ry wska­zu­je na:
👉pro­mo­wa­nie poko­jo­we­go i inklu­zyw­ne­go społeczeństwa, 
👉zapew­nie­nie wszyst­kim ludziom dostę­pu do wymia­ru sprawiedliwości
👉budo­wa­nie na wszyst­kich szcze­blach sku­tecz­nych i odpo­wie­dzial­nych insty­tu­cji, sprzy­ja­ją­cych włą­cze­niu społecznemu.

A zatem to świet­na oka­zja do prze­pro­wa­dze­nia w szko­le warsz­ta­tów #SUPERBOHATERKI, któ­rych mam zaszczyt być amba­sa­dor­ką😍 🚀

🤔Dla­cze­go?
👉dzię­ki współ­pra­cy zespo­ły są bar­dziej kre­atyw­ne niż jednostki;
👉nasze warsz­ta­ty uczą współ­pra­cy, wspie­ra­ją uczniów i uczen­ni­ce w odkry­wa­niu wła­snych talen­tów i szu­ka­niu wspól­nych wartości;
👉SUPERBOHATERKI po pro­stu inspi­ru­ją i pozwa­la­ją uwie­rzyć, że dziew­czy­ny też ode­gra­ły waż­ną rolę w roz­wo­ju nauki.

Warsz­ta­ty pobu­dza­ją takie obsza­ry kre­atyw­no­ści, jak:
🚀szu­ka­nie nowych roz­wią­zań w róż­nych sytuacjach;
🚀kształ­to­wa­nie świa­ta wokół sie­bie – nawet jeśli jest to nie­wiel­ka zmiana;
🚀roz­wią­zy­wa­nie problemów;
🚀szu­ka­nie pomy­słów na roz­wi­ja­nie pasji.

Zapro­ście kosmicz­ne SUPERBOHATERKI w kwiet­niu do kla­sy, w któ­rej uczy­cie lub do kla­sy, w któ­rej uczą się Wasze dzie­ci. Sce­na­riu­sze lek­cji moż­na pobrać za dar­mo ze stro­ny fun­da­cji: https://​fun​da​cja​ko​smos​.org/​s​u​p​e​r​b​o​h​a​t​e​rki

📒Z tej oka­zji @kosmosdladziewczynek wydał też „Dzien­nik Mocy w Akcji”, z któ­re­go mło­de oso­by dowie­dzą się, jak zacho­wać odręb­ność, a jed­no­cze­śnie wnieść do gru­py swo­ją war­tość bez oba­wy o brak akceptacji.