W Dzień Zie­mi 📢 Ponad 100 naukow­ców ape­lu­je: WYSŁUCHAJCIE NAS! Koń­czy nam się czas⌚️! Musi­my zacząć dzia­łać TERAZ!
Wciąż może­my zapo­biec więk­szym skut­kom kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej, ale cza­su jest coraz mniej…
Dal­szy roz­wój cywi­li­za­cji nie może nisz­czyć klimatu!
Pod­pisz apel @WWFpl na www​.apel​kli​ma​tycz​ny​.pl 

Nie mamy dru­giej pla­ne­ty 🌎 – musi­my ura­to­wać tę jedną.
#Sor­ry­Nie­Ta­ki­Ma­my­Kli­mat


Zmia­na kli­ma­tu jest naj­więk­szym wyzwa­niem, z któ­rym musi­my się zmie­rzyć. Pod­ję­cie odpo­wie­dzial­nych i celo­wych dzia­łań i zaan­ga­żo­wa­nie jak naj­więk­szej gru­py osób jest jedy­ną dro­gą, jeśli chce­my powstrzy­mać naj­gor­sze sce­na­riu­sze kry­zy­su klimatycznego.
Naj­now­szy raport IPCC po raz kolej­ny uświa­do­mił nam, że czas, któ­ry mamy, aby zapo­biec naj­gor­szym sce­na­riu­szom kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej, dra­ma­tycz­nie ucieka.
Jeśli teraz nie zro­bi­my wszyst­kie­go, by powstrzy­mać dal­sze emi­sje gazów cie­plar­nia­nych, będzie za póź­no na ogra­ni­cze­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5°C. Zmia­ny kli­ma­tu postę­pu­ją szyb­ciej niż nasze dzia­ła­nia, aby im zapobiec.
Emi­sje gazów cie­plar­nia­nych w latach 2010 – 2019 były wyż­sze niż w jakim­kol­wiek innym dzie­się­cio­le­ciu w histo­rii ludz­ko­ści. I wciąż rosną.
Nauka zna roz­wią­za­nia, wie, co musi­my zro­bić, ale jej głos nadal jest za mało sły­szal­ny. Gubi się w medial­nym szu­mie wśród wypo­wie­dzi poli­ty­ków i cele­bry­tów. Prze­gry­wa z para­nau­ko­wy­mi teo­ria­mi, któ­re zysku­ją ogrom­ny roz­głos. MUSIMY TO ZMIENIĆ.
Chce­my, aby apel naukow­ców dotarł do jak naj­szer­sze­go gro­na osób. Tak­że tych, któ­rzy do tej pory igno­ro­wa­li lub nie rozu­mie­li nie­bez­pie­czeń­stwa zwią­za­ne­go ze zmia­ną klimatu.
Naukow­cy ape­lu­ją: „Prze­stań­my zaprze­czać nauce – to samo­bój­cza stra­te­gia. Nie pozwól­my, by argu­men­ty para­nau­ko­we czy nie­ak­tu­al­na wie­dza była sta­wia­na na rów­ni z wyni­ka­mi wie­lo­let­nich badań. Nie może­my dłu­żej być obo­jęt­ni wobec napę­dza­nia zmia­ny kli­ma­tu i wobec pozor­nych dzia­łań pro­kli­ma­tycz­nych. Przy­szłość ludz­ko­ści to za duża spra­wa, by poświę­cić ją dla krót­ko­wzrocz­nych doraź­nych poli­tycz­nych czy biz­ne­so­wych celów” – ape­lu­ją naukowcy.
Wię­cej infor­ma­cji: www​.apel​kli​ma​tycz​ny​.pl