W sobo­tę mia­łam zaszczyt wystą­pić na sce­nie głów­nej pod­czas XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Edu­ka­cyj­ne­go Per­spek­ty­wy i na zapro­sze­nie Per­spek­ty­wicz­na Matu­rzyst­ka opo­wie­dzieć o rozprawce. 
Jestem pod wra­że­niem, że słu­cha­ło mnie tylu zain­te­re­so­wa­nych, moja twarz od emo­cji prze­ję­ła kolor bluz­ki 🙂
Było to dwu­dnio­we wyda­rze­nie, w pią­tek odbył się uro­czy­sty finał Ran­kin­gu Lice­ów i Tech­ni­ków War­szaw­skich Per­spek­ty­wy 2022. Dyrek­to­rom naj­lep­szych war­szaw­skich szkół gra­tu­lo­wa­li: Wal­de­mar Siwiń­ski zało­ży­ciel Fun­da­cji Edu­ka­cyj­nej Per­spek­ty­wy i Doro­ta Łobo­da, prze­wod­ni­czą­ca Komi­sji Edu­ka­cji Rady m.st. Warszawy.
A w sobo­tę na sce­nie głów­nej o matu­rze w nowej for­mu­le od roku 2023 opo­wia­dał dr Mar­cin Smo­lik, dyrek­tor Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na. Przed­sta­wi­ciel­ki Kura­to­rium Oświa­ty w War­sza­wie omó­wi­ły pro­ces rekru­ta­cji do szkół ponad­pod­sta­wo­wych, dobrych rad doty­czą­cych egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty udzie­lał Woj­ciech Małec­ki, eks­pert egza­mi­nów zewnętrz­nych, a Doro­ta Zucho­wicz, dorad­czy­ni edu­ka­cyj­na z Talent­map, popro­wa­dzi­ła spo­tka­nie poświę­co­ne wybo­ro­wi szko­ły, ja roz­ma­wia­łam o roz­praw­kach. Tego dnia matu­rzy­ści mogli też dowie­dzieć się, jak apli­ko­wać na stu­dia w Wiel­kiej Bry­ta­nii i w Niemczech.