Tag: manipulacja

Środki językowe sprzyjające manipulacji językowej

Jak roz­po­znać manipulację?

Fasadowa religijność

Mer­chan­di­sing to stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa pole­ga­ją­ca na gene­ro­wa­niu zysków poprzez sprze­da­wa­nie przed­mio­tów zwią­za­nych z waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Każ­dy pił­kar­ski tur­niej ma swo­ją ofi­cjal­ną pił­kę do kupie­nia za kil­ka­set zło­tych, a Igrzy­ska Olim­pij­skie mają chy­ba nawet swój oficjalny...

perswazja i manipulacja

per­swa­zja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, z logicz­ną argu­men­ta­cją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­cho­ro­wa­ła i musia­ła mieć znów lek­cje onli­ne mani­pu­la­cja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, jest nie­etycz­na, pod­stęp, to ukrywanie...