Tag: opole

04.06. Festiwal Książki Opole: moja rozmowa z Łukaszem Radeckim

PISARZE JEJ NIENAWIDZĄ – BĘDZIE NA FESTIWALU KSIĄŻKI, CHOĆ SAMA NIC NIE NAPISAŁA [TYLKONAS]
Tak, to praw­da! W sobo­tę 4 czerw­ca poja­wię się w Opo­lu na Festi­wa­lu Książki 🔥🔥🔥
Poroz­ma­wia­my z Łuka­szem Radec­kim o jego książ­ce „Mic­kie­wicz – bryk bar­dzo nie­kon­wen­cjo­nal­ny”. Pew­nie nie zabrak­nie polo­ni­stycz­nych śmiesz­ków. Z kim się zoba­czę w Opolu?