W naj­bliż­szą sobo­tę (04.06.2022 r.) poroz­ma­wiam z Mickiewiczem! 
No dobra, z pra­wie-Mic­kie­wi­czem — Łuka­szem Radec­kim, któ­ry prze­pi­sał Mic­kie­wi­cza pro­zą. Moja roz­mo­wa z Łuka­szem Radec­kim odbę­dzie się w tym samym cyklu co wywia­dy z Kata­rzy­ną Bon­dą i Remi­giu­szem Mro­zem czy warsz­ta­ty z Kicią Kocią 
😍
W tym roku udo­wod­ni­li­ście, że Adaś ma wie­lu fanów wśród moich obser­wu­ją­cych. Macie jakieś pyta­nia? Łukasz odpo­wie w iście Mic­kie­wi­czow­skim stylu! ♥️
Już 4 czerw­ca wypy­tam auto­ra o rolę bry­ków w edu­ka­cji. Dla mnie ta książ­ka była odkry­ciem pod­czas zajęć z oso­ba­mi z defi­cy­ta­mi uwa­gi, dla któ­rych epo­pe­ja Mic­kie­wi­cza jest nie do pokonania.