Tag: polski jako obcy

lubisz tę pracę

Uczę wielu obcokra­jow­ców i wtor­ki to uroczy dzień, gdy odkry­wam wspólne homon­imy dla języ­ka pol­skiego i hisz­pańskiego; a następ­nie z brać­mi Słowiana­mi sko­jarzenia przy­wód­­cy/przewód­­cy/przy-wód­ce. Dzisi­aj spy­tano mnie o różnicę między kucaniem, a klęcze­niem. Osobli­we pytanie, ale ożywiłam…

i’m sorry

To trud­ny czas zgody na śmierć i pust­ki, na dodatek iro­nia losu wybrała dzień z omaw­ianym „Tren­em Fortyn­brasa” Her­ber­ta — nie było to łatwe, ale pra­ca daje uko­je­nie. Przekon­ał mnie do tego dia­log z uczniem z innego kon­ty­nen­tu (pol­s­ki na poziomie…

polski jako obcy

Jeżeli dosta­jesz od obcokra­jow­ca, którego uczysz, zdję­cie z napisem: „life is too short to learn Pol­ish”, to zas­tanów się nad sobą. [*]