Jeże­li dosta­jesz od obco­kra­jow­ca, któ­re­go uczysz, zdję­cie z napi­sem: „life is too short to learn Polish”, to zasta­nów się nad sobą.
[*]