Tag: sprężyna

lubisz tę pracę

Uczę wie­lu obco­kra­jow­ców i wtor­ki to uro­czy dzień, gdy odkry­wam wspól­ne homo­ni­my dla języ­ka pol­skie­go i hisz­pań­skie­go; a następ­nie z brać­mi Sło­wia­na­mi sko­ja­rze­nia przy­­wó­d­cy­­/prze­­wó­d­cy­­/przy-wód­ce. Dzi­siaj spy­ta­no mnie o róż­ni­cę mię­dzy kuca­niem, a klę­cze­niem. Oso­bli­we pyta­nie, ale ożywiłam...

i’m sorry

To trud­ny czas zgo­dy na śmierć i pust­ki, na doda­tek iro­nia losu wybra­ła dzień z oma­wia­nym „Tre­nem For­tyn­bra­sa” Her­ber­ta – nie było to łatwe, ale pra­ca daje uko­je­nie. Prze­ko­nał mnie do tego dia­log z uczniem z inne­go kon­ty­nen­tu (pol­ski...

polski jako obcy

Jeże­li dosta­jesz od obco­kra­jow­ca, któ­re­go uczysz, zdję­cie z napi­sem: „life is too short to learn Polish”, to zasta­nów się nad sobą. [*]

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep