Tag: słowa

#słowa: BAMBUKO

zro­bić kogoś w bam­bu­ko? powró­cić z Bam­bu­ko? O ety­mo­lo­gii i zna­cze­niu sło­wa, któ­re czy­tel­ni­cy wska­za­li jako miłe dla ucha

DZIWIDŁO kwitnie, a “wagina” obraża?

Dla­cze­go doro­śli boją się słów “wagi­na” i “penis”?