Tag: strajk

Przestańcie mi kobiety prześladować!

O sek­su­ali­za­cji i tym, dla­cze­go ofia­ry mówią o niej po latach. 

strajk nauczycieli

To pierw­szy i ostat­ni wpis w spra­wie straj­ku, bo brak mi sił na absur­dy, któ­re sta­ją się rze­czy­wi­sto­ścią. Zamiast w poje­dyn­czych wia­do­mo­ściach, odpo­wia­dam zbior­czo: ????Popie­ram strajk: muszę pra­co­wać 40h/tyg w szko­le, dodat­ko­wo kore­pe­ty­cje, pisa­nie tre­ści w sieci,...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep