Tag: styl

DZIWIDŁO kwitnie, a “wagina” obraża?

Dla­cze­go doro­śli boją się słów “wagi­na” i “penis”?

Style językowe współczesnej polszczyzny

Styl potocz­ny naj­czę­ściej wystę­pu­je w języ­ku mówio­nym. Uży­wa się go rów­nież w for­mie pisa­nej np. w dzien­ni­kach, listach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nie­sta­ran­na for­ma wypo­wie­dzi i wystę­po­wa­nie środ­ków eks­pre­syw­nych. Cha­rak­te­ry­zu­ją go krót­kie zda­nia, regio­na­li­zmy lub wulgaryzmy,...