Nauczy­ciel całe życie się uczy, np. cyga­ne­ria to mniej­szość cygań­ska, a Bary­ka jako boha­ter roman­tycz­ny był ascetą.

Jest też pew­ne odkry­cie E. Lewandowskiej:
“wio­sną rozu­mie się ZAWÓD NAUCZYCIELA”.