Kore­ań­ski pisarz Kim Jin-kyung odwie­dził miń­ską szko­łę przy ul. Pięknej

Pięk­na” po koreańsku

Kore­ań­ski pisarz Kim Jin-kyung odwie­dził miń­ską szko­łę przy ul. Pięk­nej. Ucznio­wie gim­na­zjum, jako pierw­si w Pol­sce mie­li oka­zję prze­czy­tać nie­daw­no wyda­ną „Szko­łę Kotów”, pierw­szą kore­ań­ską powieść fantasy.

23 maja w Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Pol­skiej Macie­rzy Szkol­nej odby­ło się spo­tka­nie auto­ra „Szko­ły Kotów” Kim Jin-kyun­ga, z pierw­szy­mi pol­ski­mi czy­tel­ni­ka­mi jego książ­ki. Kim Jin-kyung to zna­ny w Korei pisarz, poeta, pasjo­nat mito­lo­gii, a tak­że wiel­ki miło­śnik kotów. Ale od początku.
Maria Pasz­kow­ska z kla­sy I aG przy­wi­ta­ła Kim Jin-kyun­ga w języ­ku kore­ań­skim, cze­go autor się nie spo­dzie­wał. Ucznio­wie prze­bra­li się tak­że w kore­ań­skie stro­je ludo­we. To było kolej­ne zasko­cze­nie. Mówio­no o pro­jek­cie wdra­ża­nia dodat­ko­wych lek­tur szkol­nych na lek­cjach języ­ka pol­skie­go i o pomy­śle pani Ane­ty Kory­ciń­skiej doty­czą­cym zapo­zna­nia uczniów z pro­ce­sem wydaw­ni­czym. Z kolei pani Edy­ta Matej­ko-Pasz­kow­ska, tłu­macz­ka języ­ka kore­ań­skie­go opo­wia­da­ła o pro­jek­cie „Śle­dzi­my książ­ki”. Następ­nie prze­czy­ta­ła frag­ment „Szko­ły Kotów”, a Kim Jin-kyung tę samą treść odczy­tał po koreańsku.
Gim­na­zja­li­ści prze­pro­wa­dza­li wywiad z auto­rem. Pyta­nia były róż­ne, od zwią­za­nych ze „Szko­łą Kotów”, do ulu­bio­nych gier kom­pu­te­ro­wych pana Kima i mło­dzie­ży kore­ań­skiej. Kim Jin-kyung opo­wie­dział o gene­zie książ­ki. Oka­za­ło się, że chciał on pocie­szyć cór­kę po śmier­ci jej kota, więc wymy­ślił, że koty nie umie­ra­ją, lecz odcho­dzą, by uczyć się w kociej szko­le magii. Roz­mo­wa z pisa­rzem była moż­li­wa dzię­ki tłu­macz­ce oraz przed­sta­wi­cie­lo­wi z rzą­do­we­go Insty­tu­tu ds. Tłu­ma­cze­nia Lite­ra­tu­ry Kore­ań­skiej. A samo spo­tka­nie doszło do skut­ku dzię­ki współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Kwia­ty Orientu.
Po zakoń­cze­niu wywia­du nad­szedł czas na auto­gra­fy i zdję­cia gru­po­we. Na koniec ucznio­wie kla­sy IaG opro­wa­dza­li auto­ra po Szko­le, a już w nie­dzie­lę, 1 czerw­ca, w radio TOKFM oraz w Pro­gra­mie Dru­gim Pol­skie­go Radia, w audy­cji doty­czą­cej lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej Ane­ta Kory­ciń­ska mówi­ła o gim­na­zja­li­stach z „Pięk­nej”, któ­rzy na lek­cjach języ­ka pol­skie­go czy­ta­li książ­kę kore­ań­skie­go autora.
Tekst Lena Olko­wicz i Patry­cja Sło­dow­nik, uczen­ni­ce kla­sy IaG, fot. GiLO