Dzi­siej­sze popo­łu­dnie spędziłam na sesji ?, podzie­lę się nie­dłu­go z Wami jej efek­ta­mi, bo sama ska­czę z radości od kil­ku godzin i nie prze­sta­nę, dopóki nie zoba­czę zdjęć. Pamiętacie postać Elmir­ki? To ta dziew­czyn­ka, która potra­fi­ła zako­chać (cza­sow­nik doko­na­ny) kot­ki na śmierć. Oto cała ja. Na sesji pozo­wa­łam z Ryszar­dą, ?puchacz­ką i Grin­go, ?myszo­łow­cem towa­rzy­skim (to praw­dzi­wa nazwa, nic nie zmyślam) – pupi­la­mi Ilo­ny Smo­la­gi. Za szkłem w oto­cze­niu rodem z Twin Peaks @klubchmury uchwy­ci­ła nas Syl­wia Nowic­ka @nudne_foto
?
Wszel­kie podobieństwa do Lau­ry Pal­mer są przypadkowe.