Korepetycje❓Zapisy na ten rok szkol­ny zamknę­łam w sierp­niu i od wrze­śnia odrzu­cam pro­po­zy­cje, wię­cej godzin już nie dała­bym rady prze­pra­co­wać i myśleć logicz­nie?. Jed­nak idzie nowe❗️?

Nie­ba­wem będę mia­ła ogło­sze­nie, któ­rym mam nadzie­ję spra­wie dużo rado­ści ocze­ku­ją­cym na pomoc przed­eg­za­mi­na­cyj­ną. ✍️?

W wol­nej chwi­li odsy­łam po mate­ria­ły na www​.baba​od​pol​skie​go​.pl oraz do skle­pu, w któ­rym umie­ści­łam webi­na­ry z wyja­śnie­nia­mi naj­waż­niej­szych zagad­nień do egza­mi­nów oraz mate­ria­ła­mi do samo­dziel­ne­go powtarzania??.