To histo­ria o zapa­chu siar­ki i kurzu spod koń­skich kopyt, strze­la­ni­ny i wia­tru, któ­ry mówi wię­cej, niż może­my usły­szeć. Jakub Nowak (@jakubnowak_profil) stwo­rzył debiu­tanc­ką powieść o emi­gra­cji pol­skiej bohe­my XIX wie­ku i osa­dził ją w realiach wester­nu. Aż czuć smak żute­go tyto­niu i zaschnię­tej krwi, któ­ra osa­dza się w noz­drzach. Nie brak tu napię­cia emo­cjo­nal­ne­go: do tan­ga trze­ba... troj­ga, a zatem on — przy­stoj­ny, mło­dy dzien­ni­karz, ona — aktor­ka, iko­na ero­ty­zmu, któ­rej pożą­da­li wszy­scy, na dokład­kę — jej mąż — po przy­jeź­dzie do Kali­for­nii zaczy­na­ją pro­wa­dzić ran­cho, lecz atmos­fe­ra sprzy­ja roman­som. W podmu­chach gorą­ce­go wia­tru rodzi się zaka­za­ne uczu­cie mię­dzy... Hen­ry­kiem Sien­kie­wi­czem i Hele­ną Modrzejewską. 
Tak! Takie­go Sien­kie­wi­cza moż­na polu­bić, jest czło­wie­kiem z krwi i kości i dość dosad­nie wypo­wia­da się o wyda­la­niu 🫣.
Mam zaszczyt być patron­ką wyda­nej przez wydaw­nic­two Power­graph (@powergraph.pl) powie­ści Jaku­ba Nowa­ka „To przez ten wiatr”, a już jutro o 20.00 poroz­ma­wiam na żywo z jej autorem.
Dowie­cie się, dla­cze­go zazdrosz­czę auto­ro­wi pomy­słu i bogac­twa języ­ko­we­go, a tak­że współ­pra­cy z Krzysz­to­fem Cie­śli­kiem i wspa­nia­łą Kasią Sienkiewicz-Kosik. 
Oczy­wi­ście tro­chę też pojęczę 🙃
Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­szam do tej rozmowy!