Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sło­wo nale­ży do socjo­lek­tu człon­ków gru­py “Śmie­ciar­ka jedzie”, jest zapi­sy­wa­ne zarów­no przez “ż”, jak i przez “sz”.


Zosta­łam spy­ta­na przez panią Joan­nę, co z tym zro­bić, bo oczy bolą. “Oddaż” i „Oddasz” to dwa róż­ne sło­wa, dru­gie jest for­mą dru­giej oso­by cza­sow­ni­ka, a pierw­sze... nie ist­nie­je i jest swe­go rodza­ju żar­tem języ­ko­wym, bo sko­ro jest „oddaż” to musi być też „kupaż”. Sło­wo powsta­ło w ana­lo­gii do „podaż” i „sprze­daż”, ale nie moż­na mieć cze­goś na oddaż/oddasz – moż­na mieć coś do oddania. 

Tak odpo­wie­dzia­łam Pani Joan­nie, ale zaczę­łam szu­kać i oka­zu­je się, że w “Słow­ni­ku sta­ro­pol­skim” było zare­je­stro­wa­ne: “Odda­ru­nek, odda­wek, oddaw­ka, oddaż, odda­ro­wa­nie, odpła­ta, wywdzię­cze­nie się” a tak­że jako danina.
Zatem użyt­kow­ni­cy gru­py nie tyle stwo­rzy­li neo­lo­gizm, o ile przy­wró­ci­li do życia archaizm.

A wię­cej o tym zja­wi­sku języ­ko­wym moż­na prze­czy­tać w: Pie­la, A. (2022). Języ­ko­wy come­back, czy­li przy­wró­co­ne archa­izmy. Język Pol­ski, (1), 70 – 80. https://​doi​.org/​1​0​.​3​1​2​8​6​/​J​P​.​0​1​005

Słyszeliście/widzieliście to sło­wo w użyciu?

Chcesz zapisać się na korepetycje?