LITERATURA 

”Rok 1984” Geo­r­ge Orwell – bunt jed­nost­ki prze­ciw­ko tota­li­tar­ne­mu systemowi; 

”Fol­wark zwie­rzę­cy” Geo­r­ge Orwell – świ­nie bun­tu­ją się prze­ciw­ko ludziom, zaczy­na­ją się rzą­dy zwie­rząt, któ­re nie­ste­ty nie­dłu­go zaczną przy­po­mi­nać ludz­ki system

”Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – pio­sen­ka Felik­sa o tym, że nawet jeśli umrą w wię­zie­niach, to ich syno­wie pój­dą pra­co­wać np. przy wytwa­rza­niu lin i zro­bią z nich szu­bie­ni­cę dla cara; Kon­rad w Pie­śni Zemsty mówi, że chce stwo­rzyć armię mści­cie­li, któ­rzy poświę­cą swo­je dusze i pój­dą z nim do pie­kła, by pil­no­wać tam cara, któ­re­go wcze­śniej zabi­ją i roz­rą­bią topo­rem, nie obcho­dzi go, czy Bóg będzie go w tym wspie­rał, czy nie; w Wiel­kiej Impro­wi­za­cji Kon­rad bun­tu­je się prze­ciw­ko Bogu, nie rozu­mie, dla­cze­go ten, pozwo­lił na tyle cier­pie­nia; chce od nie­go wła­dzy nad ludz­ki­mi dusza­mi, marzy o popro­wa­dze­niu armii na cara, ale cho­ciaż jako poeta uwa­ża się za sil­niej­sze­go od Boga, to nie ma takiej mocy, by wpły­nąć na wszyst­kich ludzi. 

”Kor­dian” Juliusz Sło­wac­ki – Kor­dian pla­nu­je zemstę, nawet bun­tu­je się prze­ciw­ko innym spi­skow­com, któ­rzy nagle w dniu koro­na­cji cara Miko­ła­ja I wyco­fu­ją się z pla­nu jego zabi­cia; Kor­dian idzie sam, ale nie jest przy­go­to­wa­ny, to nagły zryw, dla­te­go też dopa­da go strach i ima­gi­na­cja, tra­ci przy­tom­ność i sta­je się mario­net­ką w rękach cara i jego bra­ta Kon­stan­te­go. Sło­wac­ki kry­ty­ku­je Mic­kie­wi­cza, nie uwa­ża, że wal­ka mło­dych, któ­rzy nie są przy­go­to­wa­ni – nie jest dobrym pomy­słem, za dużo nie­po­trzeb­nej śmierci. 

”Nie-boska kome­dia” Zyg­munt Kra­siń­ski – rewo­lu­cjo­ni­ści: prze­chrzty, pro­sty­tut­ki, rze­mieśl­ni­cy, chło­pi – bun­tu­ją się prze­ciw­ko ary­sto­kra­cji, są wynisz­cze­ni gło­dem i cho­ro­ba­mi, są zde­ter­mi­no­wa­ni do wal­ki, bun­tu­ją się narzę­dzia­mi pracy. 

    FILM 

Oran­ge is the new black” reż. Jen­ji Kohan – serial z Net­flix, bunt w wię­zie­niu, śmierć więź­niar­ki, Pous­sey, to zapoczątkowała 

Dobry Omen” – serial, Anioł i dia­beł bun­tu­ją się prze­ciw­ko pla­nom ich wład­ców o arma­ge­do­nie i sprzy­mie­rza­ją się, by do nie­go nie doprowadzić

    MUZYKA 

”Mury” Jacek Kacz­mar­ski- w tek­ście pio­sen­ki pod­miot lirycz­ny nawo­łu­je do bun­tu, w kolej­nych zwrot­kach pod­kre­śla zjed­no­cze­nie ludzi prze­ciw­ko systemowi. 

”Pusz­ki, kar­to­ny, butel­ki” Bedo­es – Pod­miot lirycz­ny bun­tu­je się prze­ciw­ko ramom spo­łecz­nym, w któ­re pró­bu­je być wpy­cha­ny, nor­mom nakła­da­nym z zewnątrz

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Roz­strze­la­nie powstań­ców madryc­kich” – Fran­si­sco Goya – 3 maja 1808, przed­sta­wia roz­strze­la­nie powstań­ców w cza­sie woj­ny Hisz­pa­nii z Napoleonem

Wol­ność wio­dą­ca lud na bary­ka­dy” – Eugéne Dela­cro­ix – kobie­ta-wol­ność z fla­gą fran­cu­ską na pierw­szym pla­nie pro­wa­dzi lud do wal­ki, jest ich motywacją