LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – gru­pa sza­tań­ska wybra­ła Moskwę jako złe miej­sce, gdzie ludzie są prze­kup­ni; Mas­so­lit – dom Gri­bo­je­do­wa – sche­ma­ty biu­ro­kra­cji, na każ­dych drzwiach znaj­du­je się ogło­sze­nie, co w danym poko­ju moż­na zała­twić, odrzu­ca­ją innych; gar­dzą resz­tą twór­ców, któ­rzy nie mają legitymacji;

”Men­del Gdań­ski” Maria Konop­nic­ka – Men­dla odwie­dza­ją w jego zakła­dzie intro­li­ga­tor­skim róż­ni klien­ci i wszy­scy nagle mówią o zbli­ża­ją­cej się nagon­ce na żydów, nagle potrak­to­wa­no Men­dla jak zagro­że­nie – wszyst­kie­mu win­ne są ste­reo­ty­py, on się tu uro­dził i czuł się zwią­za­ny z miej­scem; jego wnuk Kuba już w szko­le był szy­ka­no­wa­ny z powo­du wyznania; 

”Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska – ste­reo­typ ide­al­ne­go domu, moral­no­ści, uda­wa­nie ide­al­nej gospo­dy­ni, któ­ra dobrze wycho­wa­ła dzie­ci, a tym­cza­sem Zbysz­ko spro­wa­dza do domu koko­ty, a mat­ka przy­my­ka na to oko, naj­waż­niej­sze jest dla niej to, by nikt się o tym nie dowiedział; 

”Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Lis nie jest sym­bo­lem oszu­stwa, prze­ła­mu­je ste­reo­typ, oka­zu­je się wier­nym przy­ja­cie­lem, któ­ry uczy chłop­ca, czym jest miłość. 

FILM

”Dro­gów­ka” reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski – wszy­scy poli­cjan­ci zdra­dza­ją żony, pro­wa­dzą nie­le­gal­ne inte­re­sy, nad­uży­wa­ją alko­ho­lu i bio­rą łapówki; 

”The Duff” reż. Ari San­del – szkol­na kujon­ka, jest źle trak­to­wa­na przez innych, uzna­ją ją za nie­cie­ka­wą i brzyd­ką; posta­na­wia zatem zmie­nić ste­reo­ty­py i uda­je się po pomoc do szkol­ne­go spor­tow­ca, któ­ry poma­ga jej w zmia­nie wize­run­ku i uczy cha­ry­zmy, nagle oka­że się, że jej zain­te­re­so­wa­nia są fascy­nu­ją­ce, np. jest puzo­nist­ką; wystar­czy­ło zmie­nić styl ubie­ra­nia się i nagle ludzie zaczę­li ją dostrze­gać i liczyć się z jej zdaniem. 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA