LITERATURA

”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Napo­le­on jest wzo­rem dla patrio­tów, liczą na jego pomoc w wal­ce z carem; Pod­ko­mo­rzy, któ­ry przy­jeż­dża do Sopli­co­wa, by roz­wią­zać spór o zamek, jest naj­star­szym wśród szlach­ty, wszy­scy go sza­nu­ją, on roz­po­czy­na bie­sia­dę, spa­ce­ry, polo­wa­nie. Przy wej­ściu do dwo­ru wid­nie­ją por­tre­ty Kościusz­ki i Rej­ta­na, co wska­zu­je na inspi­ra­cje patrio­tycz­ne; syn Jac­ka Sopli­cy otrzy­mu­je imię Tade­usz – na część Kościusz­ki; Ksiądz Robak chwa­li się, że z jego taba­kie­ry wcią­gał sam gene­rał Dąbrow­ski, a zegar kuran­to­wy wybi­ja melo­dię Mazur­ka Dąbrowskiego. 

”Lal­ka” Bole­sław Prus – ojciec Rzec­kie­go wpo­ił syno­wi miłość do bona­par­ty­stów, zaszcze­pił mu suro­wość życia, nie wyma­gał zatem od codzien­no­ści zbyt wie­le, miał meta­lo­we łóż­ko i mały pokój; jest punk­tu­al­ny i odda­je się pra­cy, bo wie­rzy, że dopó­ki nie pomo­gą bona­par­ty­ści, jego patrio­tyzm może wyra­żać się jedy­nie w codzien­nej i sumien­nej pracy. 

”Wese­le” Sta­ni­sław Wyspiań­ski – Woj­ciech Bar­tos Gło­wac­ki – Cze­piec powo­łu­je się na nie­go, gro­żąc inte­li­gen­cji, Gło­wac­ki w trak­cie bitwy pod Racła­wi­ca­mi zdo­był rosyj­skie dzia­ło i zga­sił lont arma­ty czap­ką; był dla chło­pów sym­bo­lem męstwa i waleczności. 

    FILM 

Boże cia­ło” reż. Jan Koma­sa – ksiądz Tomasz, któ­ry pra­co­wał w popraw­cza­ku,  stał się auto­ry­te­tem dla głów­ne­go boha­te­ra Danie­la, do tego stop­nia go fascy­no­wał, że chło­pak posta­no­wił ukraść mu toż­sa­mość i uda­wać księdza 

Coco” reż. Lee Unkrich, Adrian Moli­na – chło­piec dostał gita­rę i tra­fił do świa­ta zmar­łych, odkry­wa praw­dę o swo­im przod­ku, któ­ry był wiel­kim tek­ścia­rzem i muzy­kiem, jed­nak został zabi­ty i jego twór­czość zosta­ła wykra­dzio­na; Coco pozna­je praw­dę, że był fanem twór­czo­ści wła­sne­go przod­ka i odzie­dzi­czył po nim talent

    MUZYKA 

Roz­mo­wa z Bogiem” Łona – Bóg jest dla Łony i ludz­ko­ści kimś, kto wzbu­dza sza­cu­nek i strach; 

W domach z beto­nu” PRO8BL3M  – dla chłop­ca tata był auto­ry­te­tem, zawsze umiał wszyst­ko napra­wić i pocie­szyć mamę

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA