LITERATURA

Lal­ka” Bole­sław Prus – codzien­ność Rzec­kie­go wypeł­nio­na jest ruty­ną, wsta­je o 6, zakła­da gar­ni­tur, przy­pi­na spin­ki do man­kie­tów; głasz­cze psa Ira, idzie do skle­pu, by codzien­nie nakrę­cać lal­ki na wystawie; 

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Ska­wiń­ski całe dnie spę­dza sam w latar­ni, czy­ta gaze­tę i obser­wu­je żaglów­ki; jedy­ną jego roz­ryw­ką jest nie­dziel­ny spa­cer do kościo­ła i kar­mie­nie mew. Jego codzien­ność zosta­je prze­ła­ma­na nową dosta­wą ksią­żek, w któ­rej zna­lazł “Pana Tade­usza” – roz­ma­rzył się o ojczyź­nie, zasnął na pla­ży i zapo­mniał włą­czyć latar­ni, co dopro­wa­dzi­ło do roz­bi­cia się stat­ku. Ska­wiń­ski musiał ponieść kon­se­kwen­cje i stra­cił pra­cę, któ­ra po latach tułacz­ki wojen­nej dawa­ła mu spokój. 

Chło­pi” Wła­dy­sław Sta­ni­sław rey­mont – codzien­ne obo­wiąz­ki chło­pów na roli; życie wpi­sa­ne w cykl natu­ry i pór roku; 

Jan­ko Muzy­kant” Hen­ryk Sien­kie­wicz – natu­ra­li­stycz­na nowe­la pozy­ty­wi­sty, uka­zu­je zanie­dba­nie rodzi­ców i ciem­no­tę wiej­ską, Jan­ko jest praw­do­po­dob­nie dziec­kiem auty­stycz­nym, funk­cjo­nu­je głów­nie w świe­cie dźwię­ków, bawi się sam; pew­ne­go dnia dostrze­ga przez okno w domu pana skrzyp­ce, wkra­da się, by je dotknąć. Zosta­je za to zbi­ty przez słu­żą­ce­go i wła­sną mat­kę i na sku­tek ran umiera. 

Siłacz­ka” Ste­fan Żerom­ski – nauczy­ciel­ka  – Sta­ni­sła­wa Bozow­ska – dosta­je etat w Obrzy­dłów­ku i ma zamiar zająć się naj­bied­niej­szy­mi ucznia­mi, nauczyć ich pisać, czy­tać i liczyć. Two­rzy pod­ręcz­nik “Fizy­ka dla ludy”, nie myśli o swo­im zdro­wiu, jest cho­ra na tyfus, jed­nak poświę­ca się pra­cy i idei krze­wie­nia wie­dzy wśród lud­no­ści wiej­skiej, że umie­ra z powo­du wycień­cze­nia organizmu. 

Mada­me Bova­ry” Gustaw Flau­bert – codzien­ność mło­dej żony wiej­skie­go leka­rza jej nie zado­wa­la, nie chce być zwy­kłą żoną, zaczy­na upięk­szać miesz­ka­nie i brać na kre­dyt zdo­bio­ne suk­nie; jej mąż tego nie pochwa­la, uwa­ża, że ich na to nie stać. Emma Bova­ry jest nie­za­do­wo­lo­na ze swo­je­go życia do tego stop­nia, że kreu­je sobie nową rze­czy­wi­stość, ma kochan­ków, oszu­ku­je męża, zmu­sza go do wyko­na­nia ope­ra­cji, na prze­pro­wa­dze­nie któ­rej jej mąż – Karol – nie ma upraw­nień. Jest boha­ter­ką w typie Wokul­skie­go, któ­ra nie chce zaak­cep­to­wać swo­jej roli w świe­cie, nie doce­nia codzien­no­ści, czu­je się lep­sza od swo­je­go otoczenia. 

    FILM 

Dyk­ta­tor” reż. Char­lie Cha­plin – codzien­ność w trak­cie woj­ny wypeł­nio­na jest cią­głym ocze­ki­wa­niem na przyj­ście tragedii;

Chło­piec w pasia­stej piża­mie” reż. Mark Her­man – codzien­ność dzie­ci w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym, w obli­czu śmier­ci i nowej przyjaźni; 

Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy” reż. David Fran­kel – asy­stent­ka ma trud­ną codzien­ność peł­ną nowych wyzwań, nie­ustan­nie musi gdzieś biec, zała­twiać spra­wy dla sze­fo­wej, któ­rej codzien­ność jest peł­na luk­su­sów i obo­jęt­no­ści na ludz­ką krzywdę

Butch Cas­si­dy i Sun­dan­ce Kid” reż. Geo­r­ge Roy Hill – western o dwój­ce kow­bo­jów – codzien­ność pod­czas uciecz­ki przed kon­se­kwen­cja­mi jej rabun­ko­wej przeszłości 

Na zacho­dzie bez zmian” reż. Del­bert Mann – tak­że książ­ka – codzien­ność żoł­nie­rzy na fran­cu­sko-nie­miec­kim fron­cie pod­czas I woj­ny świa­to­wej; wypróż­nia­ją się, cier­pią, roz­ma­wia­ją, nie­ustan­nie są ostrze­li­wa­ni i tra­cą już rozum. Paul tra­ci po kolei wszyst­kich przy­ja­ciół, oswa­ja się z wido­kiem umie­ra­ją­cych ludzi, uczy się mor­do­wać i godzić ze śmier­cią przy­ja­ciół. Prze­ko­nu­je się też, że na woj­nie nie ma wygra­nych i że sam fakt jej ist­nie­nia jest wiel­ką poraż­ką człowieka.

Dzień świ­ra” reż. Marek Koter­ski – codzien­ność nauczy­cie­la języ­ka pol­skie­go, któ­re­go życie nie przy­po­mi­na poezji, jest nie­ustan­nie ziry­to­wa­ny, nie potra­fi odna­leźć się w spo­łe­czeń­stwie, ma natręc­twa, licz­ne obse­sje, wszyst­ko liczy i popra­wia, trud­no w nim wytrzymać. . 

    MUZYKA 

Codzien­ność”  Ten Typ Mes – codzien­ność jest męczą­ca, pod­miot tra­ci siły, życie to codzien­ne ner­wy, kłót­nie z żoną i wspól­ny kre­dyt do gro­bo­wej deski 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA