Oma­wiam naj­trud­niej­sze zada­nia z dotych­cza­so­wych arku­szy matu­ral­nych. Maj 2023. Cze­mu słu­ży­ło stwo­rze­nie nowo­mo­wy na pod­sta­wie “Roku 1984”. Celem new­spe­ak było „stwo­rze­nie języ­ka zdol­ne­go wyra­zić świa­to­po­gląd i oddać w peł­ni umy­sło­wość wła­ści­wą wyznaw­com Anglo-Soc i rów­no­cze­śnie – zni­we­czyć kom­plet­nie moż­li­wość eks­pre­sji dla wszyst­kich innych spo­so­bów myśle­nia”, język kreu­je rze­czy­wi­stość i nasze nasta­wie­nie do świa­ta, nowo­mo­wa ogra­ni­cza­ła moż­li­wo­ści myśle­nia i wypo­wia­da­nia się w spo­sób nie­zgod­ny z ide­olo­gią partii. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?