Dzię­ki uprzej­mo­ści Justy­ny Bia­ło­wąs, autor­ki powie­ści “Wołyń­ska gra” przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ny temat matu­ral­ny bazu­ją­cy na frag­men­cie tek­stu. Zachę­cam do pisa­nia roz­pra­wek na ten temat – w ten spo­sób nie tyl­ko prze­ćwi­czysz pisa­nie, lecz tak­że poznasz nowy (arcy­cie­ka­wy!) tekst literacki.

Dzię­ku­ję Justy­nie Bia­ło­wąs za zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie frag­men­tu tekstu!