Tag: wypracowanie maturalne

Jak nie panikować, kiedy zobaczysz temat wypracowania i nie będziesz wiedzieć, co zrobić?

Po pierw­sze: popatrz na listę lek­tur obowiązkowych.
Po dru­gie: przy­po­mnij sobie, jakie były pyta­nia jaw­ne na matu­rę ustną. 

Czy spójniki wliczają się do liczby słów w wypracowaniu?

W zasa­dach oce­nia­nia wypra­co­wa­nia mamy napi­sa­ne wprost, że wszyst­kie wyra­zy napi­sa­ne w wypra­co­wa­niu wli­cza­ją się do sumy wyra­zów, więc nie słu­chaj­cie bzdur o tym, że liczą się tyl­ko rze­czow­ni­ki, cza­sow­ni­ki i przymiotniki!

Darmowy temat rozprawki maturalnej – matura podstawowa 2022

Dzię­ki uprzej­mo­ści Justy­ny Bia­ło­wąs, autor­ki powie­ści “Wołyń­ska gra” przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ny temat matu­ral­ny bazu­ją­cy na frag­men­cie tek­stu. Zachę­cam do pisa­nia roz­pra­wek na ten temat – w ten spo­sób nie tyl­ko prze­ćwi­czysz pisa­nie, lecz tak­że poznasz...

Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program)

Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań – seria  wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych. Tym razem pierw­szy temat matu­ry pod­sta­wo­wej: roz­praw­ka pro­ble­mo­wa Zanim przy­stą­pisz do pisania...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep