Jaki będzie wer­dykt Szwedz­kiej Aka­de­mii? O tym, kto dosta­nie Lite­rac­ką Nagro­dę Nobla w roku 2021, dowie­my się 7 paź­dzier­ni­ka o 13.00.

Jak każ­de­go roku fir­my buk­ma­cher­skie (Smar­kets i Lad­bro­kes) obsta­wia­ją zwy­cięz­ców, oto kan­dy­da­ci, któ­rzy mają naj­więk­sze szanse:

- Ngũgĩ wa Thion­g’o — kenij­ski pisarz
- Haru­ki Mura­ka­mi — japoń­ski pisarz
- Anne Car­son — kana­dyj­ska poet­ka
- Lud­mi­ła Ulic­ka — rosyj­ska pisar­ka
- Mar­ga­ret Atwo­od — kana­dyj­ska pisar­ka
- Mary­se Con­dé — fran­cu­sko­ję­zycz­na pisar­ka z Karaibów

Nie ukry­wam, że mam swo­je typy, dokład­nie dwa — Mar­ga­ret Atwo­od, bo cze­kam każ­de­go roku i oba­wiam się, że może­my obie nie dożyć już kolej­nych nomi­na­cji, a tak­że Ngũgĩ wa Thion­g’o — cho­ciaż nie mia­łam jesz­cze w ręku jego wyda­nej w Pol­sce powie­ści „Ziar­no psze­nicz­ne”, to uwa­żam, że Nobel jest tak­że nagro­dą poli­tycz­ną, a ostat­nim nagro­dzo­nym ciem­no­skó­rym auto­rem, jedy­nym!, był Wole Soy­in­ka w 1983 r.

Ogłoszenie laureata/tki można obejrzeć tutaj 7 października o godz. 13.00.

Przy­po­mnę poprzed­nich zwycięzców:

2020 – Louise Gluck
2019 – Peter Hand­ke
2018 – Olga Tokar­czuk
2017 – Kazuo Ishi­gu­ro
2016 – Bob Dylan
2015 – Swie­tła­na Alek­si­je­wicz
2014 – Patrick Modia­no
2013 – Ali­ce Mun­ro
2012 – Mo Yan
2011 – Tomas Trans­tro­mer
2010 – Mario Var­gas Llo­sa
2009 – Her­ta Mul­ler
2008 – Jean-Marie Gusta­ve Le Cle­zio
2007 – Doris Les­sing
2006 – Orhan Pamuk
2005 – Harold Pin­ter
2004 – Elfrie­de Jeli­nek
2003 – John Maxwell Coet­zee
2002 – Imre Kertesz