Już 13 paź­dzier­ni­ka (jutro) o godzi­nie 11 opo­wiem o dobrej poraż­ce w edu­ka­cji 🐸 bo nie ma lep­szej nauki niż ta na błę­dach‼️

🎈 Roz­mo­wa o zmia­nie w nas samych. O naszej wie­dzy (edu­ka­cja), emo­cjach i duszy (kul­tu­ra) oraz cie­le (ochro­na zdro­wia) 🎈
Będzie­my roz­ma­wia­li o tym, cze­go nauczy­li­śmy się z ostat­nie­go cza­su. Ale roz­mo­wa nie będzie łatwa, bo będzie głę­bo­ka.
Dotknie­my:
🤜 naszej wie­dzy,
🤜 nasze­go cia­ła i zdro­wia,
🤜 ale też naszych emo­cji i duszy.
A całość mode­ro­wać będzie Kata­rzy­na Micha­łow­ska.
👉 KUP BILET i dołącz do Dnia Poraż­ki 👉 KOD ‑20%: baba­od­pol­skie­go
http://​www​.dzien​po​raz​ki​.pl