W Dzień Waga­ro­wi­cza Fun­da­cja Ita­ka (Fun­da­cja Ita­ka) zwra­ca uwa­gę na pro­blem ucie­czek dzie­ci i mło­dzie­ży. Co praw­da licz­ba takich zda­rzeń nie rośnie razem z nadej­ściem cie­plej­szych dni. Uciecz­ki czę­sto spo­wo­do­wa­ne są pro­ble­ma­mi, z któ­ry­mi mło­dzież musi sobie radzić cały czas.
Alek­san­drą Ina­to­wicz-Łubiań­ska — psy­cho­loż­ka i koor­dy­na­tor­ka linii wspar­cia Fun­da­cji Ita­ka pod­kre­śla, że mło­de oso­by nie ucie­ka­ją z nudów ani dla zabawy.
Za taką decy­zją sto­ją zwy­kle znacz­nie poważ­niej­sze przyczyny.
Mło­de oso­by czę­sto nie mogą uzy­skać koniecz­nej pomo­cy — wybie­ra­ją uciecz­kę. Ta decy­zja jedy­nie pogłę­bia ich pro­ble­my. Dla­te­go waż­ne jest, żeby szu­ka­li odpo­wied­nie­go wsparcia.
Wybie­ra­jąc uciecz­kę, rezy­gnu­ją z szan­sy na sta­bil­ność: bez­pie­czeń­stwa, opie­ki zdro­wot­nej, szan­sy na swo­bod­ny roz­wój. Nara­ża­ją się na wyko­rzy­sta­nie i prze­moc, rów­nież seksualną.
Jeże­li w two­im życiu poja­wi­ły się trud­no­ści — nie wahaj się sko­rzy­stać z pomocy.
Kie­dy spo­dzie­wać się uciecz­ki? Co robić, żeby do niej nie doszło? Jak dzia­łać, kie­dy dziec­ko uciek­nie? Prze­czy­taj wywiad z Alek­san­drą Inatowicz-Łubiańską.