Gło­ska – poje­dyn­czy dźwięk mowy, naj­mniej­sza mówio­na i sły­sza­na część wypowiedzi.

1 gło­ska = 1 lite­ra: z‑u-p‑a

1 gło­ska = 2 lite­ry: dz-w-o‑n

1 gło­ska = 3 lite­ry: dzi-u-r‑a

Lite­ra – gra­ficz­ny znak gło­ski, w wyra­zie „dziu­ra” jest 6 lite­ra i 4 głoski