Idio­my — to kon­struk­cje języ­ko­we, któ­re czy­ta się meta­fo­rycz­nie, nie moż­na odczy­ty­wać dosłow­nie słów skła­do­wych; są pod­ka­te­go­rią fra­ze­olo­gi­zmów (fra­ze­olo­gi­zmy sta­łe), sta­no­wią dużą trud­ność w nauce języ­ka obce­go, np.: ręka rękę myje, fla­ki z ole­jem, it rains cats and dogs — leje jak z cebra), nie wywo­łuj wil­ka z lasu; nie mój cyrk, nie moje mał­py, co ma pier­nik do wia­tra­ka?, wier­cić komuś dziu­rę w brzu­chu, buł­ka z masłem, rzu­cać ręka­wi­cę, wehi­kuł czasu.

Jasne jak słońce? 😉