Tak, piszę opra­co­wa­nia pytań jaw­nych, moż­na je kupić w skle­pie, aktu­al­nie dostęp­ne są już wszyst­kie zagad­nie­nia z matu­ry 2024. Pyta­nia z matu­ry 2025 zacznę opra­co­wy­wać po 1 wrze­śnia, ponie­waż wte­dy zosta­ną udo­stęp­nio­ne na stro­nie CKE. Two­rzę je tak, by moż­na było się z nich uczyć, prze­cież wia­do­mo, że nie nauczy­cie się wszyst­kich na pamięć, ale dzię­ki przy­kła­dom zyska­cie wie­dzę i spo­kój, bo nie będzie­cie żyć w nie­pew­no­ści.  Dodat­ko­wo uczę języ­ka pol­skie­go, więc nie są to opra­co­wa­nia peł­ne błę­dów, jak te, któ­re moż­na zna­leźć w sieci. 

Wie­lu tekst pisa­ny nie wystar­cza, więc byście mogli zoba­czyć, na czym pole­ga kon­struk­cja wypo­wie­dzi ust­nej pod­czas matu­ry i jak moż­na odpo­wia­dać — nagry­wam przy­kła­do­we wystą­pie­nia na YT

Zasub­skry­buj, by być na bie­żą­co: YOUTUBE

🚀 Omó­wie­nia tego­rocz­nych pytań jaw­nych są dostęp­ne w skle­pie: https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​t​e​g​o​r​o​c​zne... ✨

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: