LITERATURA 

Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz – Dro­ho­bycz jako labi­rynt i kra­ina dzieciństwa; 

Pro­ces” Franz Kaf­ka – mia­sto nie­okre­ślo­ne, praw­do­po­dob­nie Pra­ga; labi­rynt, pełen biu­ro­kra­cji, nie ma ucieczki; 

Zbrod­nia i kara” Fio­dor Dosto­jew­ski – Peters­burg jako mia­sto peł­ne oszustw, mor­derstw, gorą­ce, bez warun­ków do życia, dusi mieszkańców;

 „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Moskwa jako ostat­ni krąg pie­kła, upał, naj­gor­sze miej­sce na zie­mi, peł­ne fał­szy­wych ludzi, rzą­dzi tam sys­tem tota­li­tar­ny, mia­sto – wię­zie­nie, nie ma z nie­go ucieczki; 

Buszu­ją­cy w zbo­żu” J.D. Salin­ger – błą­dzi po uli­cach Nowe­go Jor­ku, pró­bu­jąc odna­leźć siebie 

Nie koń­czą­ca się histo­ria” Micha­el Ende – Mia­sto uka­za­ne w wie­lu for­mach; poja­wia się jako ale­go­ria codzien­no­ści, cen­trum kul­tu­ry i sztu­ki, ośro­dek wła­dzy, wię­zie­nie i for­ma harmonii.

    FILM

 „Przy­go­da na Mariensz­ta­cie” reż. Leonard Bucz­kow­ski – kome­dia o odbu­do­wy­wa­niu War­sza­wy, gen­der (sic!); 

Joker” reż. Todd Phil­lips – o upa­dłym i kon­sump­cyj­nym mie­ście Gotham; 

    MUZYKA 

Sen o War­sza­wie” Nie­men – hymn Legii, uwiel­bie­nie mia­sta, któ­re ma rzekę; 

Szlu­gi i kala­fio­ry” Taco Hemin­gway – – o noc­nym życiu War­sza­wy, po imprezach; 

Trój­kąt” Taco Hemin­gway – o sta­cjach metra, miej­scach klu­bo­wych, mod­nych barach; 

Jak przy­go­da to tyl­ko w War­sza­wie” Ire­na San­tor – o moż­li­wo­ściach, jakie daje stolica; 

Mój hymn o War­sza­wie” Ralph Kamin­ski – o mie­ście, któ­re­go się nie­na­wi­dzi i któ­re się kocha, a final­nie nie chce opuszczać

    TEATR 

 “Król” Teatr Pol­ski – na pod­sta­wie powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha – mia­sto jako miej­sce, któ­re­go się nie­na­wi­dzi, ale kocha, chce się uciec, ale nigdy nie porzu­ca.  Opo­wieść o tar­ga­nej kon­flik­ta­mi naro­do­wy­mi, poli­tycz­ny­mi i spo­łecz­ny­mi War­sza­wie u pro­gu dru­giej woj­ny świa­to­wej. Socja­li­ści dzień w dzień sta­wia­ją czo­ła falan­dze, agre­sja i prze­moc rzą­dzą na uli­cach, spo­la­ry­zo­wa­ne media pod­sy­ca­ją kon­flikt – mit zjed­no­czo­nej Pol­ski zaczy­na upadać. 

INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA