LITERATURA 

Przed­wio­śnie” Ste­fan Żerom­ski – marze­nie o kra­ju, w któ­rym są szkla­ne domy  – o Pol­sce, Sewe­ryn Bary­ka opo­wia­da Ceza­re­mu, że w Pol­sce wszyst­ko jest logicz­ne, ludzie współ­pra­cu­ją ze sobą, nie ma rywa­li­za­cji i sza­nu­je się przy­ro­dę, wyko­rzy­stu­jąc natu­ral­ne źró­dła energii;

Lal­ka” Bole­sław Prus  – o miło­ści i suk­ce­sie finan­so­wym, ran­dze spo­łecz­nej; Rzec­ki o spo­koj­nym życiu i reali­zo­wa­niu się w pra­cy, chciał­by, by Napo­le­on powrócił, 

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz– o odna­le­zie­niu sie­bie i wyrwa­niu się z gęby; 

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – marze­nie o przy­jaź­ni i zro­zu­mie­niu sie­bie, odna­le­zie­niu w sobie dziecka; 

Samot­ność bogów” Doro­ta Tera­kow­ska – o boha­te­rze, któ­ry chce by nowa wia­ra – kato­lic­ka, zaopie­ko­wa­ła się jego synem, a on odej­dzie do sta­rych bogów; 

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mał­go­rza­ta marzy o tym, by odzy­skać Mistrza, by znów go spo­tkać i by on był zado­wo­lo­ny ze swo­je­go dzie­ła; Mistrz marzy o wyda­niu histo­rii o Jeszui, chciał­by stać się sza­no­wa­nym pisa­rzem popu­lar­nym (nie­ste­ty kry­ty­ka powo­du­je, że pali swój ręko­pis, któ­ry osta­tecz­nie oca­li Woland)

    FILM 

Dzień świ­ra” reż. Marek Koter­ski – marze­nie o Ewie, uko­cha­nej, któ­ra go zrozumie; 

Tam­te dni, tam­te noce” reż. Luca Guada­gni­no – marze­nie o miło­ści, byciu kochanym; 

Ocean’s 8” reż. Gary Ross – marze­nie o sko­ku i zdo­by­ciu cen­ne­go naszyj­ni­ka po to, by prze­żyć tę chwi­lę, dla adre­na­li­ny; „Dyk­ta­tor” reż. Char­lie Cha­plin – marze­nie Hitle­ra o czy­stej rasie; 

Rodzi­na od zaraz” reż. Sean Anders – mał­żeń­stwo marzy o dzie­ciach i oka­zu­je się, że nie wszyst­ko idzie zgod­nie z naszym planem; 

Naj­lep­szy” reż. Łukasz Pal­kow­ski – o zwy­cię­stwie i poko­na­niu uza­leż­nie­nia do heroiny; 

Gre­en Book” reż. Peter Far­rel­ly – marze­nie o rów­no­ści w spo­łe­czeń­stwie peł­nym rasizmu; 

    MUZYKA 

Trze­ba marzyć” Anna Sera­fiń­ska – tekst Jona­sza Kofty, życie bez marzeń jest nud­ne, by coś się przy­tra­fi­ło, nie­zbęd­ne są marze­nia, a nie­po­wo­dze­nie nie powin­ny znie­chę­cać, tyl­ko być oka­zją do nowych prób;

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA