Wstęp (wprowadzenie):

Labi­rynt to budow­la o skom­pli­ko­wa­nym ukła­dzie sal i kory­ta­rzy, któ­rej opusz­cze­nie przy­spa­rza ludziom nie lada pro­ble­mów. Za spra­wą swo­jej tajem­ni­czo­ści z jed­nej stro­ny labi­ryn­ty budzą prze­ra­że­nie, z dru­giej zaś – zachę­ca­ją do eks­plo­ra­cji. Arty­ści róż­nych epok uzna­wa­li, że labi­rynt sta­no­wi dosko­na­łą meta­fo­rę ludz­kie­go losu: jest to figu­ra przed­sta­wia­ją­ca sytu­ację bez wyj­ścia. Układ kory­ta­rzy jest na tyle skom­pli­ko­wa­ny lub cha­otycz­ny, że czło­wiek zawsze jest ska­za­ny na błą­dze­nie. Jed­no­cze­śnie jed­nak lite­ra­tu­ra nie stwier­dza jed­no­znacz­nie, czy war­to szu­kać wyj­ścia z labiryntu.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 9 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw labi­ryn­tu w lite­ra­tu­rze” na pod­sta­wie mitu o Teze­uszu i Ariad­nie z Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.