Wstęp (wprowadzenie):

Prze­mia­na wewnętrz­na boha­te­ra to cał­ko­wi­ta zmia­na spo­so­bu myśle­nia oraz zacho­wa­nia posta­ci. Antro­po­log kul­tu­ro­wy Joseph Camp­bell w opra­co­wa­niu „Boha­ter o tysiącu twa­rzy” prze­ana­li­zo­wał struk­tu­rę mitów w róż­nych kul­tu­rach i wyod­ręb­nił poję­cie „mono­mi­tu” sta­no­wią­ce­go wspól­ną część wszyst­kich opo­wie­ści. Wyka­zał on, że każ­dy boha­ter mito­lo­gii prze­cho­dzi przez roz­ma­ite eta­py (mię­dzy inny­mi wezwa­nie do przy­go­dy, przej­ście do nie­zna­ne­go świa­ta, spro­sta­nie wyzwa­niom i powrót do zwy­czaj­ne­go świa­ta). Kie­dy boha­ter zdo­ła powró­cić do swo­je­go codzien­ne­go życia, sta­je się „Mistrzem dwóch świa­tów” umie­ją­cym ulep­szać rze­czy­wi­stość. Ana­li­za Camp­bel­la wyka­zu­je, że pod­sta­wą każ­de­go tek­stu kul­tu­ry jest prze­mia­na. Boha­ter musi zmie­rzyć się z wyzwa­nia­mi rzu­ca­ny­mi przez życie i prze­cho­dzi zupeł­ną prze­mia­nę, któ­ra może jed­nak odby­wać się na róż­nych zasadach.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 7 zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Obraz prze­mia­ny wewnętrz­nej boha­te­ra” na pod­sta­wie “Zbrod­ni i kary”.