Robi­łam już taaakie lek­cje o „FNiN”!
Kie­dyś pisa­li­śmy tak­że sce­na­riusz fil­mo­wy inspi­ro­wa­ny powie­ścią🎬. I wie­cie co? Będę patron­ką 16. tomu serii, któ­re­go pre­mie­ra odbę­dzie się 23 listopada. 
Cho­ciaż tytu­łu to: „𝐅𝐞𝐥𝐢𝐱, 𝐍𝐞𝐭 𝐢 𝐍𝐢𝐤𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐳𝐚𝐧𝐬”, to dla mnie jest to wiel­ka nobi­li­ta­cja😍.
O czym będzie? 
Powiem tyl­ko jed­no: „jeśli nie chcesz mojej zgu­by, kro­ko­dy­la daj mi luby” 🐊
Autor­ką okład­ki jest Klau­dia Wawrzeszkiewicz ♥️