LITERATURA

Na oczy kró­lew­ny angiel­skiej” Daniel Nabo­row­ski – wiersz jest przy­kła­dem baro­ko­we­go kon­cep­tu, zbu­do­wa­ny na porów­na­niach, pod­miot lirycz­ny wychwa­la dosko­na­łość oczu kró­lew­ny, któ­rych nie da się okre­ślić żad­ny­mi słowami

Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Lady Mak­bet jest kobie­tą fatal­ną, spro­wa­dza na męża klę­skę, jest żąd­na wła­dzy (pija­na wła­dzą), nie­ste­ty nie wytrzy­mu­je psy­chicz­nie i po nama­wia­niu męża do mor­derstw popa­da w cho­ro­bę, zmy­wa nie­ustan­nie krew z rąk i osta­tecz­nie popeł­nia samobójstwo

Rok 1984” Geo­r­ge Orwell – Julia jest bun­tow­nicz­ką, sta­wia wszyst­ko na jed­ną kar­tę – zro­bi wszyst­ko dla miłości 

Zbrod­nia i kara” Fio­dor Dosto­jew­ski – Sonia – pro­sty­tut­ka o gołę­bim ser­cu, sta­je się naj­więk­szym wspar­ciem dla Rodio­na, ona mu poka­zu­je Biblię i nama­wia do odpo­ku­to­wa­nia win 

Lal­ka” Bole­sław Prus – Iza­be­la Łęc­ka jest pięk­no­ścią w sidłach kla­so­wo­ści, chce żyć jak ary­sto­krat­ka, pra­gnie uwiel­bie­nia i pie­nię­dzy, jed­nak nie inte­re­su­ją ją star­si męż­czyź­ni, któ­rzy mają docho­dy, marzy o kochan­ku takim jak pięk­ny Apollo

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – pija­na wła­dzą, zabi­ła sio­strę, męża, kochan­ka – wszyst­kich, któ­rzy mogli­by sta­nąć na jej dro­dze do władzy

Wese­le” Ste­fan Wyspiań­ski – Pan­na Mło­da (Jadwi­ga Miko­łaj­czy­ków­na – Rydel) uka­za­na jako chłop­ka bez wykształ­ce­nia, któ­ra nie rozu­mie roz­mów męża z księ­dzem; jed­nak ma zasa­dy, kocha zie­mię, potra­fi tup­nąć nogą, gdy pija­ni męż­czyź­ni chwy­ta­ją za kosy i chcą iść walczyć

    FILM 

Pach­ni­dło” reż. Tom Tykwer – Jean-Bap­ti­ste Gre­no­uil­le jest zafa­scy­no­wa­ny zapa­cha­mi, kie­dy ma pierw­szy kon­takt z kobie­tą, odkry­wa namięt­ność; zaczy­na mor­do­wać i zbie­rać zapa­chy kobie­cych ciał, by two­rzyć z nich naj­lep­sze perfumy 

Małe kobiet­ki” reż. Gre­ta Ger­wig – prze­krój wszyst­kich typów kobiet, od jed­nej, któ­ra chce wyjść za mąż i zało­żyć rodzi­nę; przez pisar­kę, któ­ra jest kobie­tą wyzwo­lo­ną; mat­kę, któ­ra utrzy­mu­je całą rodzi­nę; malar­kę, któ­ra zazdro­ści nie­ustan­nie sio­strze; oraz dziew­czyn­ki, któ­ra spa­ja rodzi­nę, jest ide­ałem – gra na pia­ni­nie, ale przed­wcze­śnie umie­ra – film uka­zu­je róż­ne posta­wy, jakie mogą przyj­mo­wać kobiety

You” – serial Net­flix – z zewnątrz wyglą­da­ła na kobie­tę ide­al­ną, wyda­je się, że jest ofia­rą; jed­nak nie­spo­dzie­wa­nie oka­zu­je się, że jest nie­zrów­no­wa­żo­na psy­chicz­nie i jest o wie­le lep­szą zbrod­niar­ką niż jej kochanek-oprawca 

    MUZYKA 

Czer­wo­na sukien­ka” Fisz – pod­miot lirycz­ny zauwa­ża tyl­ko jed­ną kobie­tę, wyróż­nia się z tłu­mu, ma czer­wo­ną sukien­kę, ale oka­zu­je się, że nie tyl­ko on ją zauwa­żył; zosta­nie pobi­ty; osta­tecz­ną nagro­dą będzie to, że ona jego wybierze

Tsu­na­mi Blond” Taco Hemin­gway – obraz kobie­ce­go ide­ału, fem­me fata­le, łamacz­ki serc

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Gala kon­tem­plu­ją­ca Morze Śród­ziem­ne” – Salva­dor Dalí – obraz przed­sta­wia nagą żonę Dale­go- Galę wyglą­da­ją­ca przez okno na morze, obraz skła­da się małych kwa­dra­to­wych obra­zów, z odle­gło­ści jest to jed­nak por­tret Abra­ha­ma Lincolna

Naro­dzi­ny Wenus” – San­dro Boti­cel­li – kobie­ta o jasnej kar­na­cji i pięk­nych zło­ci­stych lokach wynu­rza się z pia­ny morskiej