LITERATURA

Przy­go­dy Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”  Lewis Car­roll – cia­stecz­ka powięk­sza­ją­ce i napój zmniej­sza­ją­cy umoż­li­wia­ją Ali­cji wej­ście do Kra­iny Czarów; 

Wład­ca Pier­ście­ni” J. R.R. Tol­kien – hob­bi­ci są zmu­sze­ni zapo­mnieć o dru­gim śnia­da­niu i o swo­ich przy­zwy­cza­je­niach do posił­ków na rzecz wyprawy, 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz  – uczty w zam­ku, Tade­usz usłu­gu­je Teli­me­nie i nale­wa jej wina, zamiast naj­pierw zająć się cór­ka­mi gościa i naj­star­sze­go przy sto­le – Pod­ko­mo­rze­go; wie­le rytu­ałów przy sto­le, woła­nie na kola­cję dzwon­kiem, pito wie­le kawy – spe­cjal­ny ser­wis z malo­wi­dła­mi o tema­ty­ce histo­rycz­nej; jedzo­no chłod­nik litew­ski, gala­ret­kę z krwi, piwo ze śmie­ta­ną; Stol­nik poda­je Jac­ko­wi Sopli­cy czar­ną polew­kę jako sta­ro­pol­ski znak odmo­wy zaręczyn;

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – uczta u Hur­lec­kich, któ­ra była kon­tra­stem do uczty z „Pana Tade­usza”, słu­ży­ła tyl­ko do zaspo­ko­je­nia gło­du, nie było rodzin­ne­go cie­pła, wyko­rzy­sty­wa­nie słu­żą­cych; dodat­ko­wo obiad u Mło­dzia­ków, na któ­rym Józio babra się w kom­po­cie, mówi do mat­ki Zuty „mamu­sia” – spe­cjal­nie przyj­mu­je infan­tyl­ną gębę, chce wyka­zać, że Mło­dzia­ko­wie wca­le nie są tacy łydka-nowocześni 

    FILM 

Labi­rynt Fauna“reż. Guil­ler­mo del Toro – jed­na z prób, któ­re prze­cho­dzi dziew­czyn­ka, pole­ga na wej­ściu na ucztę i nie­tknię­ciu żad­ne­go jedze­nia, cze­go jej się nie uda­je zro­bić, bo zaczy­na jeść winogrona

    MUZYKA 

Her­bat­ka” Kaba­ret Star­szych Panów – o przy­jem­no­ści jaka zosta­ła na sta­rość  picie esen­cjo­nal­nej her­ba­ty, pano­wie roz­ko­szu­ją się tym sma­kiem, aż nagle sły­szą od leka­rzy, że nie powin­ni jej pić, bo nie słu­ży w nad­mia­rze star­szym oso­bom; her­bat­ka sta­je się zatem nie codzien­nym napo­jem, a marze­niem o luksusie

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Śnia­da­nie na tra­wie” Édo­urad Manet -

Cesta del pan” Salva­dor Dalí – reali­stycz­ny chle­bek w koszyku