LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – kary­ka­tu­ra spo­łe­czeń­stwa i sys­te­mu, uka­zu­je ludzi ter­ro­ry­zo­wa­nych kul­tem pie­nią­dza, któ­rzy cią­gle dono­szą na innych, by ode­brać im miesz­ka­nia, trze­ba być cią­gle czuj­nym, nie moż­na niko­mu ufać

Fol­wark zwie­rzę­cy” Geo­r­ge Orwell – kary­ka­tu­ra sys­te­mu tota­li­tar­ne­go, świ­nie przej­mu­ją wła­dzę i zacho­wu­ją się tak, jak komuniści

Pro­ces” Franz Kaf­ka – w krzy­wym zwier­cia­dle uka­zu­je absur­dy sys­te­mów biu­ro­kra­tycz­nych i totalitarnych

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – absurd sys­te­mów edu­ka­cyj­nych, infan­ty­li­za­cja, wal­ka na miny i gwałt przez sło­wa, któ­ry odbie­ra dzie­ciń­stwo; nauczy­cie­le nie uczą, jedy­nie odtwa­rza­ją podręczniki

Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – nazwi­ska zna­czą­ce – Mil­czek i Rap­tu­sie­wicz; tak­że wyśmia­nie pol­skiej gościn­no­ści – sąsie­dzi się nie­na­wi­dzą; podob­ny motyw wystę­pu­je w fil­mie “Sami swoi”

Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska – kary­ka­tu­ra miesz­czan, któ­rzy roz­py­cha­ją się łok­cia­mi, dba­ją o pozo­ry; to filistrzy 

Żona mod­na” Igna­cy Kra­sic­ki – prze­ry­so­wa­nie żony, mia­ła być kobie­ca, a ona podą­ża głu­pio za modą, jest nie­ustan­nie nie­za­do­wo­lo­na z tego, co kupu­je jej mąż Piotr; on chce speł­nić jej ocze­ki­wa­nia, ale oka­zu­je się to nie­moż­li­we, jest na skra­ju upad­ku finan­so­we­go; saty­ra na modnisie

    FILM 

Grand Buda­pest Hotel” reż. Wes Ander­son – gospo­darz hote­lu żyje w wyima­gi­no­wa­nym świe­cie, kreu­je pięk­ny świat, żyje ilu­zją, wypie­ra sza­rość rzeczywistości

Jojo Rab­bit” reż.. Taika Waiti­ti – prze­ry­so­wa­nie nazi­stow­skie­go spo­łe­czeń­stwa, w któ­rym małe dzie­ci są uczo­ne zaba­wy w woj­nę, dołą­cza­ją do Hitler­ju­gend, co wyda­je się zaawan­so­wa­ną for­mą har­cer­stwa, w któ­rym trze­ba uczyć się rzu­ca­nia gra­na­ta­mi; głów­ny boha­ter dozna­je obra­żeń i zosta­je przy­dzie­lo­ny do wolon­ta­ria­tu – ma edu­ko­wać gru­pę klo­nów; dodat­ko­wo ma wymy­ślo­ne­go przy­ja­cie­la, któ­rym jest Hitler

    MUZYKA 

Micha­el Kors” TEDE – wyśmia­nie blo­ge­rek modo­wych i ich posta­wy zwią­za­nej z przy­wią­za­niem do mar­ko­wych ubrań, Insta­gra­ma i próż­ne­go sty­lu życia

Biał­ko­ho­li­cy” Taco Hemin­gway – wyśmia­nie spor­tow­ców, któ­rzy sty­mu­lu­ją się koka­iną; wszyst­ko, co robią, jest na pokaz

Świe­cą­ce pro­sto­ką­ty” Taco Hemin­gway – wyśmia­nie spo­łe­czeń­stwa, któ­re żyje głów­nie w telefonach

Świat jest WFem” Taco Hemin­gway – kary­ka­tu­ra rywa­li­za­cji o wzglę­dy ład­nych kobiet

Napad na ban­kiet” Sokół, PRO8L3M, Taco Hemin­gway – wyśmia­nie sno­bi­stycz­ne­go towa­rzy­stwa, któ­re przy­wią­zu­je wagę do ubio­ru, metek i ota­cza się dro­gi­mi przedmiotami

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA