23,99 VAT

Pla­ner na rok 2022 to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu samo­dziel­nie powtó­rzysz mate­riał: mały­mi kro­ka­mi do wiel­kie­go celu; bez obcią­żeń, nicze­go nie pomi­niesz. Pla­ner jest stwo­rzo­ny z myślą o powtór­ce od stycz­nia do maja.

 

Jeże­li chce­cie sko­rzy­stać z mojej pra­cy, zapra­szam do zaku­pu, po wpła­cie pla­ner poja­wi się w zakład­ce “moje kon­to” (www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​m​o​j​e​-​k​o​nto) jako plik*pdf do pobrania.

Brak w magazynie

Opis

Dla wszyst­kich, któ­rzy w 2022 będą zda­wać egza­min ósmoklasisty_ki? przy­go­to­wa­łam pla­ne­ry ?z roz­kła­dem mate­ria­łów z podzia­łem na tygo­dnie i mie­sią­ce — od stycz­nia do koń­ca maja. To meto­da regu­lar­nych i małych kro­ków??, dzię­ki niej uda się zmi­ni­ma­li­zo­wać lęk przed­eg­za­mi­na­cyj­ny, będzie­cie mieć pew­ność, że wszyst­ko zosta­ło powtó­rzo­ne, a przy oka­zji nie zgi­nie­cie pod ster­tą mate­ria­łów. ?‍♀️ Jeże­li podej­mie­cie się wyzwa­nia? — może­cie liczyć na moje wspar­cie (cho­ciaż­by na dedy­ko­wa­nych wam gru­pach na fb). Pla­ner jest wyni­kiem ?mojej wie­dzy?, zna­jo­mo­ści egza­mi­nów, pra­cy jako egza­mi­na­tor­ka, a tak­że śle­dze­nia na bie­żą­co wszel­kich zmian w pro­ce­sach edukacyjnych.?

 

Jeże­li chce­cie sko­rzy­stać z mojej pra­cy, zapra­szam do zaku­pu, po wpła­cie pla­ner poja­wi się w zakład­ce “moje kon­to” (www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​m​o​j​e​ – ​k​o​nto) jako plik*pdf do pobrania.

Pla­ner 2022:

?jest goto­wym roz­kła­dem mate­ria­łów na tygo­dnie i mie­sią­ce, któ­re pozo­sta­ły do egzaminu
?to meto­da małych kro­ków do osią­gnię­cia wiel­kie­go celu
?mini­ma­li­zu­je lęk zwią­za­ny z nie­pew­no­ścią cze­go jesz­cze trze­ba się nauczyć
?zawie­ra wszyst­ko to, co jest nie­zbęd­ne do zda­nia egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go, bez nad­mia­ru tre­ści, bez zasy­py­wa­nia informacjami
?możesz go wydru­ko­wać i powie­sić w widocz­nym miejscu
?mate­ria­ły do nauki znaj­dziesz na mojej stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl — cze­goś bra­ku­je? Napiszę!
?słu­żę ci pomo­cą edu­ka­cyj­ną na gru­pie dedy­ko­wa­nej dla two­ich rówieśników
? możesz w nim skre­ślać to, co już umiesz

Powo­dze­nia!