scien­ce fic­tion — jest to gatu­nek powie­ści, w któ­rej akcja dzie­je się w przy­szło­ści i wystę­pu­ją w niej wyna­laz­ki, któ­re jesz­cze nie istnieją.

PISOWNIA:

- skrót moż­na zapi­sy­wać: s.f. (czyt. sajens fikszyn)

- skró­to­wiec: SF (czyt. esEF)

po angiel­sku są to dwa sło­wa, a po pol­sku jed­no: fantastycznonaukowa.