8 – 9 wrze­śnia wraz ze Szko­łą Głów­ną Han­dlo­wą w War­sza­wie zapra­sza­my na War­szaw­ski Salon Maturzystów

w godzi­nach 9.00−15.00

13:30 — 14:15 – CZWARTEK 08.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Aula II

13:30 — 14:15 – PIĄTEK 09.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Aula II

Moja prezentacja:

SALON MATURALNY FUNDACJA PERSPEKTYWY autor­stwa Ane­ta Korycińska

Mój tekst poja­wił się tak­że w Infor­ma­to­rze 2023, któ­ry może pobrać ze strony:

A tak było dzi­siaj pod­czas wykła­du na @sghwarsaw w ramach Salo­nu Matu­rzy­stów Per­spek­ty­wy, na któ­ry zosta­łam zapro­szo­na przez @perspektywiczna_maturzystka . Na zdję­ciu bar­dzo waż­ne zagad­nie­nie: sche­ma­ty w pisa­niu prac nauko­wych na przy­kła­dzie „Kuchen­nych rewo­lu­cji” (@kuchennerewolucjetvn) 😅. Bar­dzo dzię­ku­ję za obec­ność i poświę­ce­nie w takim pięk­nym dniu cza­su dla jakiejś baby od pol­skie­go😍. Moich pre­lek­cji moż­na posłu­chać jesz­cze: 09.09 w War­sza­wie 16.09 w Gdań­sku 22.09 w Pozna­niu 23.09 w Pozna­niu. Do zobaczenia!🤗