6 – 7 wrze­śnia wraz z Uni­wer­sy­te­tem Szcze­ciń­skim zapra­sza­my na Szcze­ciń­ski Salon Maturzystów

w godzi­nach 9.00−15.00

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego 2023

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Sala nr 114

PRELEKCJA ODBYWA SIĘ DWA RAZY: o godz. 10.00 oraz 12.30 

Moja prezentacja:

SALON MATURALNY FUNDACJA PERSPEKTYWY autor­stwa Ane­ta Korycińska

Mój tekst poja­wił się tak­że w Infor­ma­to­rze 2023, któ­ry może pobrać ze strony: