Tag: perswazja

EkoEksperymentarium – darmowa interaktywna lekcja o ekologii, języku polskim, nowomowie, opiniach, faktach, perswazji i anipulacji

Dar­mo­wa lekcja 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

Środki językowe sprzyjające perswazji

Środ­ki języ­ko­we, któ­rych możesz użyć w przemówieniach

perswazja i manipulacja

per­swa­zja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, z logicz­ną argu­men­ta­cją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­cho­ro­wa­ła i musia­ła mieć znów lek­cje onli­ne mani­pu­la­cja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, jest nie­etycz­na, pod­stęp, to ukrywanie...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep