Tag: poetyka

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

środki poetyckie – bez nich nie napiszesz interpretacji!

Spis środ­ków poetyc­kich wraz z przykładami