Tag: powstanie listopadowe

Jaką ocenę powstania listopadowego Słowacki zawarł w Kordianie? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Oce­na powsta­nia listo­pa­do­we­go w “Kor­dia­nie” Juliu­sza Sło­wac­kie­go jest jed­no­znacz­nie nega­tyw­na. Widać to w pierw­szej sce­nie nazwa­nej “Przy­go­to­wa­nie (ROKU 1799 DNIA 31 GRUDNIANOCY)”, w któ­rej to kazał dia­błom, cza­row­ni­com i demo­nom two­rzyć nowy, XIX...