Tag: słowacki

TWO BOYS ONE WIESZCZ – Jak popkultura pomaga w nauczaniu o romantyzmie?

Udo­stęp­niam swo­ją pre­zen­ta­cję (oczy­wi­ście mówi­łam wię­cej i oma­wia­łam te obra­zy, ale cho­ciaż taki ślad niech pozostanie). 

ROMANTYKON 1 – 12.11.2021

♥️♥️♥️ to był wspa­nia­ły dzień

Jaką ocenę powstania listopadowego Słowacki zawarł w Kordianie? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Oce­na powsta­nia listo­pa­do­we­go w “Kor­dia­nie” Juliu­sza Sło­wac­kie­go jest jed­no­znacz­nie nega­tyw­na. Widać to w pierw­szej sce­nie nazwa­nej “Przy­go­to­wa­nie (ROKU 1799 DNIA 31 GRUDNIANOCY)”, w któ­rej to kazał dia­błom, cza­row­ni­com i demo­nom two­rzyć nowy, XIX...