Tag: ustna

Czy matura ustna jest straszna?

Nic a nic! Jeże­li wyda­je ci się, że ludzie w komi­sji będą tyl­ko czy­hać na two­je potknię­cia i wytkną nie­wie­dzę, to jesteś w błę­dzie! Co roku tysią­ce matu­rzy­stów po wyj­ściu z egza­mi­nu mówią to samo: że nauczy­cie­le z komi­sji byli sym­pa­tycz­ni, a rozmowa...

Maturzyści co roku zadają te same 2 pytania przed maturą ustną: czy można robić notatki na zestawach zadań i czy można potem wziąć kartki do domu?

czy moż­na robić notat­ki na zesta­wach zadań i czy moż­na potem wziąć kart­ki do domu?

Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rze 2024.

Matura 2023 – egzamin ustny z języka polskiego (zasady)

W nowej for­mu­le matu­ry z języ­ka pol­skie­go egza­min ust­ny dzie­li się na trzy czę­ści: pyta­nie z puli pytań jaw­nych pyta­nie z puli pytań nie­jaw­nych roz­mo­wa z komi­sją Podob­nie jak we wcze­śniej­szych latach, egza­min roz­po­czy­na się...

cytaty, którymi oczarujesz egzaminatora

Matu­rzy­sto! Wszyst­ko już powtó­rzy­łeś, znasz rodza­je pod­mio­tów i roz­miar ręka­wi­czek Łęc­kiej, ale wciąż oba­wiasz się, że ze stre­su nie ocza­ru­jesz komi­sji i nie prze­ko­nasz ich, że wszyst­ko wiesz. Dla świę­te­go spo­ko­ju, pew­no­ści sie­bie i zachwy­ca­nia znajomych –...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep